Business image created by Jannoon028 - Freepik.com

Autorem projektu je společnost Tremco illbruck.  

 

Bibliografie

- ČSN 74 60 77 Okna a vnější dveře - Požadavky na zabudování

- ČSN 73 05 40 - 2 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky

- Technická pomůcka k činnosti autorizovaných osob - Okna a balkónové dveře ve stavbách - 1. vydání, 2010

- Sborník ČKLOP: souhrn odborných znalostí pravidel pro realizaci lehkých obvodových plášťů a otvorových výplní

- Interní dokumentace firmy Tremco illbruck  

 

Status ČSN

Právní rámec technické normalizace stanoví zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Tento zákon byl mnohokrát novelizován. Stanoví práva a povinnosti související s tvorbou a vydáváním českých technických norem. Tento zákon stanovil, že technické normy nejsou samy o sobě právně závazné, jejich právní závaznost však může stanovit právní předpis. Ústředním orgánem státní správy je Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Zákon rovněž zakázal rozmnožování a rozšiřování českých norem nebo jejich částí bez souhlasu vydavatele.

TOPlist